Философия ПП

                                                                                                                                     

11 клас:

ВХОДНО НИВО

Модул 1. ИСТОРИЯ НА ИДЕИТЕ

Тема I. ИДЕИ И ПАРАДИГМИ

1. Идеята и история на идеите

2. Парадигма

3. Светоглед

4. Светогледен плурализъм

Тест 1 - История на идеите

Тема II. ПРЕДМОДЕРНО И МОДЕРНО

5. Мит и свят

6. Религиозният свят

7. Секуларазация

8. Азът и модерният свят

9. Светът като космос - светът като вселена

10. Йерархично и демократично общество

11. Изкуството - класическо и модерно

Тема III. ЧОВЕК И МАШИНА

12. Организъм и механицизъм

13. Машина

14. Човекът машина

15. Автоматът

16. Изкуственият интелект

Тема IV. ОБЯСНЕНИЕ И РАЗБИРАНЕ

17. Науки за природата и науки за човека

18. Как обясняваме предметите

19. Хуманизъм и хуманитаристика

20. Херменевтика

21. Разбиране за човека

Тема V. ИДЕАЛНО И УТОПИЧНО

22. Проблемът за реалността

23. Идеално и реално

24. Идеалното в науката

25. Идеалните типове

26. Утопията

Тема VI. СТАТИКА И ДИНАМИКА НА СВЕТА

27. Природно и човешко време

28. Вечност

29. История и епохи

30. Целостта на личността

31. Жизнените фази


                                                                                                                   

Модул 3. КУЛТУРА НА МИСЛЕНЕТО

Тема I.     КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ И АРГУМЕНТАЦИЯ

1. Мислещият човек

2. Логика и аргументация

3. Понятия и дефиниции

  4. Съдържания и истина

  5. Дедуктивни аргументи

  6. Валидност на аргументите

  7. Индуктивни аргументи

  8. Логически проблеми и грешки

  Тема II. ТВОРЧЕСКО И ДИАЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ

  9. Диалог и разбиране

  10. Дискусия и убеждаване

  11. Мислене и рефлексия

  12. Мислене и креативност

  САМОПОДГОТОВКА: 

                                                                                                                     

  Модул 4. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ 

  1. Личностна и социална идентичност. Социалният бихейвиоризъм на Джордж Хърбърт Мийд

  Бихейвиоризъм - припомнете си от 8 клас

  2. Междуличностни отношения. Привличане (харесване)

  3. Социални роли и социализация. Социални роли

  4. Социални групи. Що е група? Групова сплотеност

  5. Стереотипи и предразсъдъци. Стереотипи

  6. Социално влияние. Процесите на социалното влияние

  7. Алтруизъм и помагащо поведение. Просоциално поведение

  8. Бариери в общуването. Агресивност

  9. Вербална и невербална комуникация. Характеристики на невербалната комуникация

  10. Основни комуникативни умения. Активно слушане и изпращане на съобщения

  11. Стратегии за разрешаване на конфликти

  САМОПОДГОТОВКА:  

  ТЕСТ:

                                                                                                                     

  Модул 7 - избираем: СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ ПРЕЧЕЩИ НИ В ОБЩУВАНЕТО

  ТЕСТ:

                                                                                                                    

  12 клас: 

  ВХОДНО НИВО

                                                                                                                    

   Модул 2. ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТИ

                                                                                                                    

   Модул 5. ФИЛОСОФИЯ И ПОЛИТИКА

                                                                                                                    

  Модул 6. ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА

                                                                                                                    

  Модул 8 - избираем: ЛИЧНОСТ И ГРУПА. ГРУПОВА ДИНАМИКА

  e-mail: stefan_bichev@abv.bg